logo
(035) 602 28 26 Mail


  Algemene voorwaarden


 1. Toepasselijkheid
   
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met DATADIDACT en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  • Onder een overeenkomst wordt verstaan het aangaan van een samenwerking, training of opdracht waarvoor DATADIDACT zijn diensten verleend. Deze overeenkomst kan per mail, mondeling (telefonisch) of contract zijn afgesproken c.q. vastgelegd.
  • De voorwaarden zijn ook van toepassing voor diegenen die met DATADIDACT een (freelance) overeenkomst zijn aangegaan en namens DATADIDACT hun diensten aanbieden.
  • Klant, opdrachtgever of cursist worden in deze voorwaarden aangeduid als klant.
    
 2. Aanbieding en acceptatie
   
  • Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege DATADIDACT gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen in principe na 30 dagen.
  • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant akkoord gaat met een offerte, contract of afspraak en dat door DATADIDACT is geaccepteerd.
  • Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
    
 3. Duur en beëindiging
   
  • Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op elk moment door beide partijen worden beëindigd.
  • Een overeenkomst voor bepaalde tijd mét stilzwijgende verlenging kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn voor het einde van een periode van de overeenkomst.
  • DATADIDACT heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op een andere manier het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De klant heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.
    
 4. Levertijd
   
  • De door DATADIDACT opgegeven termijnen voor levering van diensten zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
    
 5. Ontoerekenbare tekortkomingen
   
  • In aanvulling van alles wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden een ontoerekenbare tekortkoming van DATADIDACT op:
    
   • Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract.
   • Vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
     
  • Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan een maand duurt (voor een eenmalige opdracht) of twee maanden (voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd), behoudt DATADIDACT zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.
  • Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan een maand duurt, zijn beide partijen gerechtigd de vereenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. DATADIDACT behoudt zich in dat geval wel het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.
    
 6. Prijzen
   
  • Is met de klant een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze prijs betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van DATADIDACT. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door DATADIDACT worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen op basis van nacalculatie aan de klant in rekening worden gebracht.
  • De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in lid 1 voorzien:
    
   • Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de klant is goedgekeurd.
   • Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan DATADIDACT kenbaar zijn gemaakt.
   • Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door DATADIDACT in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop DATADIDACT weinig of geen invloed kan uitoefenen.
   • Tekortschietende medewerking van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst.
     
  • De klant wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer de klant de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat het niet werd gewenst.
  • Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen tegen de overeengekomen tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij DATADIDACT gebruikelijke methoden.
  • DATADIDACT is gerechtigd om bovenop de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien DATADIDACT niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan de klant toe te rekenen oorzaken.
  • Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
  • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld.
  • DATADIDACT heeft het recht de tarieven te wijzigen.
  • Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 8 bedoelde wijziging is de klant gerechtigd binnen twee weken na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
    
 7. Betalingsvoorwaarden
   
  • Facturering kan vooraf of na een opdracht plaats vinden.
  • Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door DATADIDACT aangewezen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling. Vanaf de vervaldatum is DATADIDACT gerechtigd 1% rente per maand op het uitstaande factuurbedrag in rekening te brengen.
  • Indien DATADIDACT zijn vordering op de klant ter incasso uit handen geeft, is de klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief verschuldigde rente) met een minimum van 100 Euro exclusief BTW.
  • De klant dient eventuele bezwaren tegen de factuur van DATADIDACT binnen twee weken na factuurdatum aan DATADIDACT schriftelijk kenbaar te maken. Zonder een dergelijk bezwaar wordt de klant geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
    
 8. Intellectuele eigendom
   
  • Alle rechten van intellectuele eigendom op het door DATADIDACT ontwikkelde materiaal in het kader van deze overeenkomst berusten bij DATADIDACT. Rechten worden aan de klant verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarden dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.
  • DATADIDACT vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden op grond van octrooirechten of intellectuele eigendomsrechten.
  • DATADIDACT is niet gehouden tot vrijwaring indien:
   • De (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door de klant aan DATADIDACT.
   • De klant de door DATADIDACT geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan DATADIDACT bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld.
   • In door DATADIDACT geleverde zaken door anderen dan DATADIDACT wijzigingen zijn aangebracht of op een andere manier zijn bewerkt.
     
 9. Geheimhouding
   
  • Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
    
 10. Informatie
   
  • De klant zal alle gegevens en documenten, welke DATADIDACT nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
  • DATADIDACT heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
  • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DATADIDACT ter beschikking gestelde gegevens en documenten.
  • Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever is DATADIDACT niet aansprakelijk.
    
 11. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
   
  • Voor zover DATADIDACT bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan DATADIDACT op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met DATADIDACT.
  • DATADIDACT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur, materialen of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan DATADIDACT, daaronder begrepen de door DATADIDACT meegeleverde of bij de klant aanwezige apparatuur, materialen of programmatuur van derden.
  • Indien de aansprakelijkheid van DATADIDACT voor schade van de klant moet worden aangenomen, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden.
  • Iedere aansprakelijkheid van DATADIDACT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  • De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DATADIDACT van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en de klant vrijwaart DATADIDACT tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
  • DATADIDACT aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur door de klant of door derden is gewijzigd of aangevuld.
  • DATADIDACT aanvaardt geen aansprakelijkheid van het door de klant verkeerd toepassen van informatie dat door DATADIDACT is verstrekt in trainingen en andere vormen van kennisoverdracht.
    
 12. Eigendomsvoorbehoud
   
  • Alle volgens een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DATADIDACT zolang de klant nog geen volledige betaling heeft verricht van de overeenkomst.
  • Zolang het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde zaken geldt, is het de klant niet toegestaan betreffende zaken te verwijderen (bijvoorbeeld: te verkopen aan derden, buiten bereik van DATADIDACT te plaatsen of af te voeren).
    
 13. Wijziging van de voorwaarden
   
  • DATADIDACT behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na publicatie op de website.
  • Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.
    
 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
   
  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. DATADIDACT en de klant zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van
  • de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht aanhangig worden gemaakt.
    
 15. Garantie
   
  • DATADIDACT staat in voor de kwaliteit van de door DATADIDACT verleende diensten en geleverde apparatuur en materialen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hiernavolgende bepalingen wordt vermeld.
  • Op door DATADIDACT uitgevoerde diensten en reparaties wordt drie maanden garantie verleend.
  • DATADIDACT is gerechtigd de garantie te laten vervallen indien:
    
   • De klant de apparatuur of materialen heeft verwaarloosd.
   • De klant wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DATADIDACT zijn verricht.
   • Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
   • Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
     
  • Voor de door DATADIDACT geleverde apparatuur, materialen of programmatuur valt DATADIDACT terug op de garantie van de betreffende producent/leverancier. DATADIDACT is niet zelf aansprakelijk voor de garantie van betreffende apparatuur, materialen of programmatuur, maar zal zich wel inspannen om opdrachtgever bij garantieproblemen terzijde te staan.

Soest, 9 november 2017


DataDidact
Specialist in Office (365) trainingen

Valeriaanstraat 69
3765 EJ Soest

(035) 602 28 26
info@datadidact.nl